pierwszy

pierwszy
Ulga prorodzinna za rok 2015 nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Nadal wynosi 1.112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko dziecko oraz 2000,04 zł w przypadku trzeciego dziecka i 2700,00 zł w przypadku każdego kolejnego potomka. Nadal istnieje możliwość odzyskania ulgi także w przypadku braku podatku lub jego niewystarczającej wysokości. W takim wypadku limit odliczenia stanowi suma składek na ZUS społecznych i zdrowotnych odprowadzonych za pracownika. Należy pamiętać że w przypadku odliczenia jednego dziecka dochód podatnika nie może przekroczyć 56 tys.zł, a łączny dochód małżonków 112 tys.zł. Odliczyć od podatku można ulgę z tytułu wychowywania w roku podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych małoletnich, uczących się do skończenia przez nie 25-go roku życia oraz bez względu na wiek, pod warunkiem że jest na nie pobierany zasiłek pielęgnacyjny.
więcej >>>

pierwszy Ulga na internet nie uległa zmianie i odliczeniu za rok 2015 podlega nadal maksymalnie 760 zł poniesionych wydatków. Za poniesione wydatki uważa się kwoty faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym bez względu jakiego okresu dotyczą i jakie daty wystawienia widnieją na fakturach VAT.
Wydatki na internet nie muszą być już potwierdzone fakturą VAT, może być to każdy inny dowód z którego wynika poniesienie kosztu, np.potwierdzenie dokonania wpłaty lub przelewu.
pierwszy Z uwagi na likwidację kilka lat temu ulgi budowlanej i remontowej nie odliczysz już niestety od swojego podatku dochodowego wydatków poniesionych na remont czy budowę. Możesz jednak w inny sposób starać się o odzyskanie części poniesionych wydatków składając odrębny wniosek VZM-1. Wystarczy, że posiadasz faktury VAT dokumentujące te wydatki. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Odwiedź przygotowaną przez nas stronę www.odzyskajvat.pl poświęconą odzyskaniu części podatku VAT od materiałów budowlanych. Znajdziesz tam również informacje jak skorzystać z naszej oferty wypełnienia wniosku VZM-1.
Podatek PIT w 2015 roku


Skala podatku dochodowego obowiązująca w roku 2015

Podstawa obliczenia podatku w złotych Wysokość podatku
ponaddo 
 85.52818% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85.528  14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota nie powodująca obowiązku zapłaty podatku za rok 2015 wynosi 3091 zł (kwota wolna od podatku).

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Lp. Rodzaj kosztów Miesięcznie Rocznie
1 podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy 111,25 zł
nie więcej niż 1.335 zł, 12 miesięcy x 111,25 zł = 1.335 zł
2 podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
łącznie nie więcej niż 2.002,05 zł
3 miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 139,06 zł
nie więcej niż 1.668,72 zł, 12 miesięcy x 139,06 zł = 1.668,72 zł
4 podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
łącznie nie więcej niż 2.502,56 zł